Algemene Voorwaarden Lifestyle Business Club

 

 

1. Voorwoord

1.1 Door uzelf te registreren als lid van de Lifestyle Business Club (hierna te noemen “lid”) en de Algemene voorwaarden te
accepteren, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”), waarbij u een contractuele
zakelijke verbintenis aangaat met De Lifestyle Business Club en uzelf verplicht de contributie, na goedkeuring van uw aanvraag door
de Lifestyle Business Club, te betalen.

1.2 De AV is van kracht en behelst de contractuele overeenkomst met het lid. De Lifestyle Business Club levert haar diensten
uitsluitend aan meerderjarige natuurlijke personen die een professionele status en positie van eigenaar/aandeelhouder, zelfstandig
ondernemer, Directeur, CEO of vergelijkbare positie in het bedrijf hebben.

2.Registratie

2.1 Bij de Lifestyle Business Club kan iemand zich registreren op de website als member of via de mail. Na goedkeuring vanuit de
admin/directie van de Lifestyle Business Club bent u volwaardig lid.

2.2 Een membership wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar (12 maanden).

2.3 Registratie is persoonsgebonden. Een extra persoon van hetzelfde bedrijf betaalt het gereduceerde bedrag van 199 euro ex
BTW per jaar voor pakket BASIS of 399 euro ex BTW per jaar pakket Exclusive.

2.4 De betaling van de jaarcontributie is exclusief 21% BTW en volledig zakelijk en fiscaal aftrekbaar. De betaling van de jaarlijkse
contributie is bindend en wettelijk een overeenkomst tussen bedrijven. De betaling van uw jaarlijkse contributie geschiedt via
IDEAL of overboeking.

2.5 Na een succesvolle acceptatie van een membership, ontvangt het nieuwe lid een factuur op het door het lid aangegeven email
adres. Kosten die door de Lifestyle Business Club moeten worden gemaakt, indien een gebruiker onjuiste informatie verstrekt die
ertoe leidt dat de Lifestyle Business Club de gebruiker moet royeren, zullen in rekening worden gebracht.

2.6 De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door de Lifestyle Business Club uitsluitend worden gebruikt voor interne
communicatie. De Lifestyle Business Club behoudt zich het recht voor delen van informatie of gehele informatie te verwijderen die
in strijd zijn met het hiervoor bepaalde zonder vooraf uitleg te geven aan de gebruiker.

2.7 De gebruiker accepteert en gaat akkoord met dat het onmogelijk is voor de Lifestyle Business Club om met de huidige
technologie, een 100% service te garanderen m.b.t: onderhoud, veiligheidsaspecten en invloeden van buitenaf, zoals storingen in
publieke netwerken, stroomstoringen, welke kunnen resulteren in het tijdelijk onderbreken van de Lifestyle Business Club service.

3. Garanties aangaande de registratie

3.1 De gebruiker is verplicht zich voorafgaande membership, haar/zijn reden van membership te benoemen.

3.2 De gebruiker garandeert en verklaart stellig dat alle door hem/haar verstrekte data accuraat is en compleet. De gebruiker dient
wijzigingen onverwijld aan te geven zodat de gegevens accuraat en actueel blijven. Gebruiker kan geen pseudoniemen of nep
namen gebruiken.

Gebruiker verklaart en garandeert tevens dat:
• gebruiker op moment van registratie 18 jaar en ouder is
• gebruikers op een professionele connecties legt
• geen negatieve uitingen worden geplaatst

3.3 Gebruiker garandeert en verklaart stellig dat NAW gegevens gerouleerd mag worden, na het deelnemen van een evenement.

3.4 Gebruiker kan na uitschrijving pas weer na 365 dagen member worden voor dan geldende prijs.

3.5 Gebruiker is verplicht de correctheid van gegevens van de medegebruikers persoonlijk te controleren. De Lifestyle Business
Club kan echter geen garanties afgeven voor de juistheid van de door enige gebruikers verstrekte informatie.

4.Verplichting van de gebruiker

4.1 Gebruiker is verder verplicht niet misleidende achtergrondinformatie te verstrekken. Dit geldt tevens voor het verstrekken van
informatie aan andere leden.

4.2 Door het gebruik van de service van de Lifestyle Business Club conformeert gebruiker dat hij/zij:
• zich strikt houdt aan de wettelijke regelgeving
• geen beledigende taal gericht aan onderlinge leden, bedrijven, Lifestyle Business Club of haar licentiehouders zal uiten
• geen pornografische content of enige andere content in strijd met de wetgever zal plaatsen of enige vorm van adverteren,
promoten, aanbieden of distribueren van bovenstaande zal uitvoeren
• op geen enkele wijze gebruikers van email adressen trachten te verzamelen om te spammen
• geen content zal gebruiken dat is beschermd door wet of regelgeving (o.a door: copyright, trademark, patenten of patent
pending), zonder daartoe gerechtigd te zijn en niet goederen of diensten te adverteren, te promoten, aan te bieden of te
distribueren die door wet of regelgeving zijn beschermd
• zich onthoudt van het inzetten of promoten van piramide spellen of enige andere vorm van unfaire competitie, waaronder
agressief commercieel acquireren en inclusief maar niet uitgesloten tot, o.a. kettingbrieven, en/of vergelijkbare
concepten/technieken.

4.3 Geacht wordt dat ieder lid per kwartaal een overzicht stuurt van de gedane omzetten vanuit de Lifestyle Business Club van 10%
commissie. Betaling hiervan geschiedt binnen 14 dagen.

4.4. Members gedane samenwerkingen binnen de club, kenbaar maken.

5. De volgende acties door de gebruiker zijn ontoelaatbaar:

5.1 Enig gebruik van techniek, software, scripts, robots, crawlers of spiders in relatie tot het gebruik van de Lifestyle Business Club
website is niet toegestaan. De gebruiker mag nadat hij/zij is ingelogd de software en interface van de Lifestyle Business Club slechts
gebruiken binnen de toelaatbare kaders zoals die door de Lifestyle Business Club worden geleverd en noodzakelijk zijn voor het
dagelijkse gebruik.

5.2 Alle content van de Lifestyle Business Club is door copyright beschermd. Het overschrijven, kopiëren, aanpassen of doorzenden
van enige content van de Lifestyle Business Club is niet toegestaan.

5.3 Het zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Lifestyle Business Club distribueren of tentoonstellen van content,
logo of beeltenissen van de Lifestyle Business Club via printscreen of andere technieken is niet toegestaan.

5.4 SPAM, of e-mailbommen of enige andere actie van gebruiker die impact heeft op de prestatie van de Lifestyle Business Club
websites zijn ontoelaatbaar. Alle hiervoor genoemde zaken zullen bij constatering door rechtsmaatregelen worden opgevolgd.

6. Veranderingen binnen de websites van de Lifestyle Business Club

6.1 De Lifestyle Business Club is een dynamische community. Derhalve houdt de Lifestyle Business Club zich het recht voor haar
content en service uit te breiden of te beperken, op ieder moment wenselijk en aan te passen op basis van de veranderingen in de
markt.

7. Beëindiging lidmaatschap, verlenging, terugbetaling en vooruitbetaling

7.1 Het membership wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar (12 maanden). Gebruiker kan het lidmaatschap tot 5 werkdagen
voor vervaldatum opzeggen zonder verdere opgave van reden. Opzegging kan slechts geschieden via een aangetekend schrijven.
Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks met één jaar verlengd. Confirmatie van de opzegging zal aan het door gebruiker
opgegeven e-mailadres worden verzonden.

7.2 Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig opzeggen zonder enig terugbetaling verplichting van de contributie door de
Lifestyle Business Club. Is de situatie dat de Lifestyle Business Club verplicht is de overeenkomst eenzijdig te verbreken zal dit
worden verbroken zonder verdere opgaaf van reden.

7.3 De Lifestyle Business Club kan onmiddellijk het contract eenzijdig verbreken als:
• gebruiker zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van Lifestyle Business Club, of zich negatief uit over de
Lifestyle Business Club aan derde of leden.
• gebruiker zijn/haar contractuele verplichtingen verbreekt
• de reputatie van de service welke de Lifestyle Business Club biedt substantieel in gevaar wordt gebracht door gebruiker (als,
bijvoorbeeld blijkt dat gebruiker zich anders heeft voorgedaan, valse naam, bedrijf of positie heeft gebruikt bij registratie, of
aantoonbaar niet integer is of betrokken blijkt te zijn bij (semi)criminele activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben
die bekend is bij de Lifestyle Business Club)

7.4 Indien lid een van bovenstaande zaken genoemd in 7.3 overtreedt is de Lifestyle business club gerechtigd:
• gebruiker te waarschuwen
• gebruiker (tijdelijk of permanent) op non-actief te zetten
• de door gebruiker geplaatste content te verwijderen
• gebruiker de volledige toegang te ontzeggen tot de Lifestyle Business Club

8. Geen refund van reeds betaalde full member lidmaatschap:

8.1 leden kunnen in beginsel geen refund eisen.

8.2 als de Lifestyle Business Club besloten heeft eenzijdig de overeenkomst te verbreken op basis van bovenstaande punten heeft
gebruiker geen recht op restitutie van de contributie.

8.3 Als de Lifestyle Business Club besloten heeft de toegang te ontzeggen op basis van bovenstaande punten heeft gebruiker geen
recht op restitutie van de contributie.

9.Verantwoordelijkheid voor persoonlijke/zakelijke gegevens en informatie

9.1 De Lifestyle Business Club geeft geen enkele garantie of verklaring voor het accuraat zijn, de echtheid van data/content van
gebruikers, of dat het een specifiek doel behelst. De data van gebruikers wordt vrijblijvend en onder verantwoordelijkheid van de
gebruikers verstrekt of beschikbaar gesteld op hun persoonlijke deel van de website van de Lifestyle Business Club.

9.2 Gelinkte externe kanalen aan de Lifestyle Business Club zoals gelinkte websites zijn ook zelfstandig verantwoordelijk voor door
hun verstrekte content.

9.3 Gebruiker kan activiteiten van gebruikers die niet volgens geldende wetsregels of algemene voorwaarden handelen melden aan
de Lifestyle Business Club door gebruik te maken van het contactformulier onder de button “Contact” in het menu.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De Lifestyle Business Club is slechts aansprakelijk voor aantoonbare nalatigheid, indien de Lifestyle Business Club zich niet
houdt aan haar basale verplichtingen die een member onder deze overeenkomst mag verwachten van de Lifestyle Business Club. In
geen geval is de Lifestyle Business Club financieel aansprakelijk te stellen voor eventuele nalatigheid.

10.2 In de situatie dat een gebruiker de Lifestyle Business Club aansprakelijk stelt zal de Lifestyle Business Club beroep doen op
haar bedrijfsverzekering en de zaak uit handen geven aan de gevolmachtigde verzekeraar. De verzekeraar zal met gebruiker verder
afstemmen of er sprake kan zijn van het terugbetalen van reeds door gebruiker betaalde lidmaatschapskosten. Gebruiker kan
nimmer een hoger bedrag claimen bij de Lifestyle Business Club of haar verzekering dan het door gebruiker betaalde membership
na aftrek van reeds verlopen maanden.

10.3 De enige intentie die de Lifestyle Business Club heeft is het bij elkaar brengen van ondernemers, bedrijf eigenaren, zakelijk
topmanagement dat zich via de website van de Lifestyle Business Club heeft geregistreerd. Op geen enkele wijze zal de Lifestyle
Business Club participeren in enige communicatie tussen de members. Indien members onderling besluiten overeenkomsten met
elkaar aan te gaan zal dit gebeuren zonder dat de Lifestyle Business Club daar een actieve rol in speelt. Op geen enkele wijze zal de
Lifestyle Business Club aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de uitvoering van overeenkomsten die tussen members worden
gesloten. De Lifestyle Business Club geeft noch garanties of zekerheden af aan members voor het succesvol benaderen van een
andere member. Verder kan de Lifestyle Business Club op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet voldoen
aan verplichtingen welke in deze overeenkomst zijn gesteld.

11.Schadeloosstelling

11.1 Member verklaart en garandeert dat alle content, data of informatie verkregen tijdens een evenement van de Lifestyle
Business Club vrij is van alle rechten.

11.2 Member stelt de Lifestyle Business Club schadeloos voor alle voorkomende claims, acties, verliezen en liabilities, inclusief
(juridische) kosten die resultaat zijn van nalatigheid door member en waaruit de Lifestyle Business Club aansprakelijk wordt
gesteld.

11.3 Als blijkt dat de content die door member is verstrekt enige rechten van derden overtreedt, zal member op eigen kosten
zorgdragen dat de Lifestyle Business Club de genoemde content alsnog mag gebruiken of de Lifestyle Business Club zonder enige
vorm van conflict toestaan genoemde content te verwijderen. In de situatie dat member wettelijke bepalingen of deze algemene
voorwaarden overtreedt, zal gebruiker afzien van negatieve uitingen. Ook zal eventuele content onmiddellijk verwijderd worden,
indien dit door de Lifestyle Business Club wordt verzocht of geëist.

12.Bescherming van data

12.1 De Lifestyle Business Club erkent dat persoonlijke data, content en informatie verstrekt door gebruiker uiterst belangrijk is
voor gebruiker en de Lifestyle Business Club zal derhalve genoemde data behandelen als vertrouwelijke informatie.

12.2 De Lifestyle business club zal tevens voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegevens. Met
name garandeert de Lifestyle Business Club dat zij geen openheid van haar bestanden geeft van gebruikers aan derden. Een en
ander is separaat vermeld in de privacy statement dat op de homepage.

13. Events/Lunches/Workshops

13.1 De Lifestyle Business Club geeft haar leden minimaal 1 keer per jaar een members only event.

13.2 De Lifestyle Business Club organiseert minimaal 100 keer per jaar business events, waar leden kunnen participeren tegen een
gereduceerd tarief.

13.3 De Lifestyle Business Club organiseert minimaal 4 keer per jaar diverse workshops (online en offline) welke gevolgd kan
worden tegen een gereduceerd tarief.

13.4 De Lifestyle Business Club organiseert minimaal 15 keer per jaar een coffee meet up -open coffee-, waar leden kunnen
participeren tegen een gereduceerd tarief.

13.5 Een lid kan 1 introducé meenemen naar haar evenementen, voor dezelfde ledenkorting.

13.6 Een lid laat minimaal 3 dagen van tevoren weten te willen participeren aan een event.

13.7 Deelname bevestiging geschiedt via aankoop ticket via eventbrite of tikkie met btw.

13.8 Bij afmelding deelname evenement binnen 72 uur na factuurdatum ontvangt diegene het bedrag terug. Daarna geen
annulering mogelijk.

14.Conclusie

14.1 De overeenkomst behelst al hetgeen de Lifestyle Business Club exclusief en contractueel aangaat met haar gebruikers. Er zijn
derhalve geen separate mondelinge of geschreven overeenkomsten die in deze overeenkomst niet zijn uitgelegd en zijn
overeengekomen.

14.2 De Lifestyle Business Club houdt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden aan te passen, zonder
opgave van reden, tenzij een aanpassing sterk onredelijk zou kunnen zijn voor gebruikers. De Lifestyle Business Club zal in dat geval
ruim van tevoren de gebruikers kenbaar maken dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Indien gebruiker niet binnen 10 dagen
reageert op de aanpassingen binnen de algemene voorwaarden, gaat de Lifestyle business club ervan uit dat gebruiker de
veranderingen reeds stilzwijgend heeft geaccepteerd.

14.3 Als er om wat voor reden dan ook blijkt dat een van de hiervoor genoemde punten niet legaal of uitvoerbaar blijkt te zijn,
betekent dit dat alle andere hiervoor genoemde punten hun rechtsgeldigheid volledig bewaren en dus uitvoerbaar blijven. Partijen
gaan nu reeds akkoord met het vervangen van een niet valide punt voor een valide punt dat het dichtst de uiteindelijke intentie van
de bedoelde stelling benaderd.

14.4 Eventuele rechtszaken kunnen uitsluitend voor de bevoegde rechter in Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Deze
algemene voorwaarden en de onderliggende contractuele waarde zullen uitsluitend door de Nederlandse geldende wetten worden
bepaald en eventueel onder Nederlands recht worden berecht indien dit speelt.

Download de Algemene voorwaarden – December 2023